• Home
 • /
 • Blog
 • /
 • Financiële analyse: de ultieme doe-het-zelf gids

Financiële analyse: de ultieme doe-het-zelf gids

Laatst bewerkt:  juni 11, 2024  |    Gepubliceerd: april 9, 2024

Als ondernemer is het cruciaal om een grondige financiële analyse uit te voeren om de financiële gezondheid van je bedrijf te begrijpen. Het hebben van deze kennis zal je aanzienlijk helpen bij het maken van beslissingen en het implementeren van efficiënte methoden die zullen bijdragen aan de groei en het succes van je bedrijf.

Wat is financiële analyse?

Een financiële analyse is een gestructureerde benadering voor het beoordelen van de financiële staat van een bedrijf. Het proces houdt in dat je financiële gegevens verzamelt, analyseert en interpreteert om een helder beeld te schetsen van de financiële prestaties en positie van je onderneming, met als doel waardevolle inzichten te verschaffen voor besluitvorming en strategieontwikkeling.

Waarom is financiële analyse belangrijk?

Financiële analyse is van cruciaal belang voor bedrijfseigenaren om verschillende redenen:

1. inzicht in de financiële gezondheid

Met een grondige financiële analyse verkrijg je diepgaande kennis over de financiële welvaart van je bedrijf. Je beoordeelt aspecten zoals liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit, waarmee je kunt vaststellen of je onderneming voldoende middelen heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen, schulden kan aflossen en of het winstgevend opereert.

2. identificatie van sterke en zwakke punten

Een doeltreffende financiële analyse onthult de sterke en zwakke punten binnen je bedrijf. Het identificeren van gebieden waar je onderneming excelleert en waar verbetering mogelijk is, leidt tot het ontwikkelen van strategieën die je bedrijf versterken en groei stimuleren.

3. besluitvorming ondersteunen

De inzichten verkregen uit financiële analyse vormen een stevige grondslag voor besluitvorming. Ze stellen je in staat om beslissingen te nemen die gesteund worden door concrete data en analyses, variërend van investeringen en financiële planning tot kostenbeheersing en het uitstippelen van groeistrategieën.

4. externe belanghebbenden informeren

Financiële analyse speelt ook een essentiële rol in het informeren van externe stakeholders zoals investeerders, crediteuren en financiële instellingen. Een transparant overzicht van de financiële gezondheid van je bedrijf kan hun vertrouwen winnen en hen overhalen om te investeren, krediet te verstrekken of andere vormen van ondersteuning te bieden.

Stappen in het financiële analyseproces

Het proces van financiële analyse bestaat uit meerdere stappen die systematisch moeten worden doorlopen. Deze stappen vormen de ruggengraat van een grondige financiële evaluatie en zijn essentieel voor het verkrijgen van accurate inzichten.

1. verzamelen van financiële gegevens

De initiële fase van het financiële analyseproces behelst het verzamelen van cruciale financiële informatie, waaronder het bemachtigen van financiële rapporten en jaarrekeningen. Een jaarrekening kan inzicht bieden in balansen, winst- en verliesrekeningen, en andere essentiële documenten.

2. analyseren van financiële verhoudingen

Na het verzamelen van de financiële data, is het essentieel om over te gaan tot ratio-analyse. Deze financiële verhoudingen, zoals liquiditeitsratio’s, solvabiliteitsratio’s en rentabiliteitsratio’s, onthullen de dynamiek tussen diverse financiële stromen binnen een onderneming.

3. interpreteren van de resultaten

Het interpreteren van de financiële verhoudingen volgt na de analyse. Het is van belang de essentie achter de cijfers te doorgronden en trends, patronen en anomalieën te herkennen, wat leidt tot waardevolle inzichten in de financiële gezondheid van je bedrijf.

4. vergelijken met branchestandaarden

Een cruciale stap in het financiële analyseproces is het uitvoeren van vergelijkingsanalyses, waarbij je de resultaten van jouw onderneming naast de branchestandaarden gaat leggen. Dit biedt een benchmark om de prestaties van je bedrijf te meten en om gebieden van verbetering of voorsprong te identificeren.

5. identificeren van sterke en zwakke punten

Met de uitkomsten van de financiële analyse kun je de sterke en zwakke punten van je bedrijf in kaart brengen. Een interne analyse helpt bij het vormgeven van strategieën om de bedrijfsvoering te optimaliseren.

6. formuleren van strategieën en actieplannen

Het afronden van het financiële analyseproces omvat het ontwikkelen van een strategisch financieel plan. Dit plan is gebaseerd op de verkregen inzichten en kan doelen stellen, budgetten definiëren, en kostenbesparende initiatieven omarmen om de financiële gezondheid van je onderneming te versterken.

Belangrijke financiële ratio’s

Een essentieel aspect van financiële analyse is het berekenen van enkele kerngetallen. Deze financiële ratio’s, zoals liquiditeitsratio’s en rentabiliteitsratio’s, zijn indicatoren die de verhouding tussen verschillende financiële variabelen binnen een bedrijf verhelderen.

1. liquiditeitsratio’s
 • De Current Ratio, een belangrijke indicator van werkkapitaal, toont of een onderneming in staat is om op korte termijn aan zijn verplichtingen te voldoen. Deze ratio wordt berekend door de vlottende activa te delen door de kortlopende passiva, waarmee de liquiditeit wordt beoordeeld.
 • De Quick Ratio, een verfijning van de Current Ratio, houdt rekening met de vlottende activa exclusief voorraden. Deze ratio onthult hoe bekwaam een bedrijf is in het nakomen van zijn verplichtingen zonder de noodzaak om voorraden te liquideren.
2. solvabiliteitsratio’s
 • De Debt Ratio, een maatstaf voor de mate waarin vreemd vermogen is gebruikt voor de financiering van de activa van een bedrijf, wordt verkregen door de totale schulden te delen door de totale activa, en geeft inzicht in de schuldpositie.
 • De Debt-to-Equity Ratio, vergelijkt de totale schulden met het eigen vermogen van een bedrijf en illustreert de balans tussen schuldfinanciering en financiering uit eigen vermogen.
3. rentabiliteitsratio’s
 • De Brutowinstmarge, reflecteert het percentage van de winst dat een bedrijf realiseert in verhouding tot zijn omzet. Deze ratio wordt berekend door de brutowinst te delen door de omzet, gevolgd door een vermenigvuldiging met 100, om de bruto marge te bepalen.
 • De Netto winstmarge, een financiële maatstaf die de nettowinst voor belasting relateert aan de omzet, duidt op het winstpercentage na aftrek van alle kosten en belastingen. Het wordt berekend door de nettowinst te delen door de omzet en vervolgens te vermenigvuldigen met 100.
4. efficiëntieratio’s
 • Debiteurendagen, een ratio die de snelheid aangeeft waarmee een bedrijf zijn uitstaande vorderingen incasseert, wordt berekend door de gemiddelde debiteuren te delen door de dagelijkse omzet en dit te vermenigvuldigen met 365.
 • Crediteurendagen, onthullen de periode die een onderneming nodig heeft om zijn leveranciers te betalen. Deze ratio wordt berekend door de gemiddelde crediteurenstand te delen door de dagelijkse inkoopkosten en vervolgens te vermenigvuldigen met 365, waardoor inzicht wordt verkregen in de betalingsefficiëntie van het bedrijf.

Het is van grootte waarde om de betekenis van elke ratio te begrijpen en de meest relevante te selecteren voor jouw bedrijf en sector. Weet dat deze voorbeelden van financiële ratio’s slechts het topje van de ijsberg zijn als het gaat om het uitvoeren van een financiële analyse.

Conclusie

Financiële analyse is een onmisbare tool voor ondernemers, die hen voorziet van diepgaand inzicht in de financiële gezondheid van hun onderneming. Het stelt hen in staat weloverwogen beslissingen te nemen, sterktes en zwaktes te identificeren, en groeistrategieën te ontwikkelen. Door het uitvoeren van een financiële analyse en het interpreteren van de resultaten, kunnen ondernemers de prestaties van hun bedrijf objectief beoordelen en de inzichten gebruiken om de financiële welvaart te bevorderen.

Thomas - profielfoto - square

Over de auteur

Thomas Lantmeeters

In 2021 besloot ik dat het mijn missie was om andere ondernemers te helpen bij het verwezelijken van hun dromen en daarom heb ik Proficio opgericht.

Meer blogs